Vakıf Üye Yönetmeliği


EMŞAV MÜTEVELLİ HEYETİ - 27.03.2021 

Yayınlanma Tarihi : 31.03.2021 

VAKIF ÜYESİ OLACAKLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİN

DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

MADDE – 1. AMAÇ

Bu Yönetmelik kısa adı EMŞAV olan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Vakıf Üyeliği ile ilgili tüm iş ve işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve nasıl yürütülmesine gerektiğine dair Meri Mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak işlemleri düzenler.

MADDE – 2. DAYANAK

Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Tüzüğünün; “Vakıf Tüzüğü” başlıklı 14’üncü maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir.

MADDE -3. TANIMLAR

Bu Yönetmelikte geçen;

EMŞAV: Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’nı,

Mütevelli Heyeti: Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Resmi senediyle belirlenen Vakıf Kurucu üyeleri ile tabii üyelerinden oluşan heyeti,

Yönetim Kurulu: Mütevelli Heyeti tarafından üyeleri arasından iki (2) yıl için seçilen kurulu,

Temsilci;  Yönetim Kurulu Kararı ile EMŞAV’ı Temsilen;  Yurtiçinde veya Yurtdışında kurulmuş olan, Vakıf Tüzüğü ve Yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına bağlı olarak çalışan, yetki ve sorumluluk verilmiş, atanmış kişiyi,

Temsilcilik/Başkanlık:  Yönetim Kurulu Tarafından yetki ve sorumluluk verilerek atanmış Temsilci tarafından Yurtiçi veya Yurtdışında, Vakıf Hizmetlerinin yürütülmekte olduğu resmi adresi (Binasını, Ofislerini, Bürolarını,)

Tabii Üye: Emniyet Teşkilatı Mensubu iken;  görevinden dolayı, görevinin etkisi, tesiri ve sebebiyle Şehit olan Emniyet Mensubunun (Şehidin Annesi, Babası, Kardeşleri, Eşi ve Çocukları)   birinci derece yakınları ile Vazife Malulü - Gazi olan Emniyet Mensubunun kendisi ile ( Annesi, Babası, Eşi ve Çocukları)   birinci derece yakınlarını,

Üye: Emniyet Teşkilatı personelimizden Emniyet Hizmetleri Sınıfı (EHS) emekli veya görevlerine devam eden mensuplarımız ile birinci derece yakınlarını (Annesi, Babası, Kardeşleri, Eşi ve Evlatları),  

Onursal Üye: Tabii üyeler haricindeEmniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na üstün gayret ile maddi veya manevi yardımda bulunanlar arasından Yönetim Kurulu Başkanlığınca üyeliği uygun görülen kişileri,

Fahri Üye: Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na maddi veya manevi yardımda bulunanlar arasından gerekli işlemleri sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığınca üyeliği uygun görülen kişileri,

Vakıf Üye Aidatı / Ödenti: Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na üye, Onursal üye ve Fahri üye olanların, Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ve her ay için ödenmesi gereken üye aidat para miktarını,  

Üyeliğe Giriş Katılım Payı: Fahri üye veya Onursal üyenin Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na üye olur iken ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği,  bir defaya mahsus yapacağı toplu ödemeyi, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

VAKIF ÜYELİĞİ

 

MADDE - 4. VAKIF ÜYESİ OLABİLECEKLER.

 1. Emniyet Teşkilatı Personeli iken görevinin etkisi, tesiri ve sebebiyle Şehit olan Emniyet Mensuplarımızın birinci (1.) derece yakınları ile yaralanmaları sonucu Vazife Malulü / Gazi olan Emniyet Mensuplarımız ile birinci (1.) derece yakınları, Vakfın tabii üyeleridir.
 2. Emniyet Teşkilatı (EHS.) Personeli ile birinci (1.) derece yakınları öncelikli olarak Vakfımıza üye olabilir.
 3. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan, okur, yazar, Meri Mevzuat Hükümleri başta olmak üzere; Türk Medeni Kanununa göre kısıtlı/yasaklı olmayan, Devletimizin, Milletimizin birliğine, Vatanın Bölünmez bütünlüğüne inanan her Türk Vatandaşı EMŞAV’na üye olmak üzere başvuruda bulunabilir.     
 4. Tüm üye adayları için; Devletimizin, Milletimizin aleyhine ve Vatanın Bölünmez bütünlüğüne karşı, Terör kapsamında her türlü işlenen suç ile Kaçakçılık, Organize, Mali Suçlar,  Ağır Ceza,  Uyuşturucu Uyarıcı maddeler, yüz kızartıcı suçlar, (vb. gibi) suçlardan hüküm giyenlerin (taksirli suçlar haricinde)  müracaatları kabul edilmez.  Sehven kabul edilmiş olsa dahi üyelikleri derhal sonlandırılır.  

Madde 4. 1 - Emniyet Teşkilatı Mensupları ve Birinci derece yakınları

 1. Emniyet Teşkilatı Mensubu iken görevinden dolayı,  görevinin etkisi, tesiri ve sebebiyle ile Şehit olanların birinci derece yakınları ve Vazife Malulü Gazi olanların kendileri ve birinci derece yakınları Vakfın tabii üyesidir.
 2. Emniyet Teşkilatı Mensubu iken görev haricinde hayatını kaybeden Emniyet Mensuplarının birinci derece yakınları, Emniyet Teşkilatı Mensubu olarak emekli olan personelin kendisi ile birinci derece yakınları, Emniyet Teşkilatı kadrolarında görevlerine devam eden Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli,  Emniyet Teşkilatı Mensubu veya birinci derece yakını olması sebebiyle kendi istekleri halinde Tabii üyelerde olduğu gibi  üye kaydını yaptırabilir.

Madde 4. 2 - Emniyet Teşkilatı Mensubu olmayanlar

 1. Kendi istekleri ile EMŞAV Genel Merkezine ve Temsilciliklerine,  yazılı dilekçeleri ile üye olabilmek için müracaat edenlerden, Vakıf Yönetim Kurulunca Vakfa katkısı ve faydası dokunabileceği değerlendirilen, toplum içerisinde belirli konum ve kariyere sahip, Meri Mevzuat hükümlerine göre yasal olarak herhangi bir kısıtlama durumu bulunmayan kişiler, EMŞAV’na, Fahri üye olabilirler.
 2. Üstün gayret ve katkı ile maddi veya manevi yardımda bulunan, toplum içerisinde belirli konum ve kariyere sahip, Meri Mevzuat hükümlerine göre yasal olarak herhangi bir kısıtlama durumu bulunmayan kişi ya da kişiler, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığınca Onursal üye olarak kabul edilebilir. 

Madde 5- ÜYE OLMA USUL ve ESASLARI

Madde 5. 1 - Üyelik Müracaat Usulü

 1. EMŞAV’a üye olmak isteyenler; müracaatlarını EMŞAV Genel Merkezine veya EMŞAV Temsilciliklerine ya da EMŞAV resmi web sitesi üzerinden (online başvuru ile) yapabilir. Bu yönetmelik ekinde bulunan (ek1) Müracaat Formunu ve (ek2) Üyelik Giriş Beyannamesini doldurur ve imzalar. EMŞAV resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapanlar ise online başvuru sonrası bu evrakların yazıcı ile çıktısını alıp imzalayarak EMŞAV Genel Merkezine posta veya kargo ile gönderir.
 2. Emniyet Teşkilatı Mensupları ve birinci derece yakınlarından, kendilerinin yasal durumunu belirten belgeler, dosyalarına konulmak üzere talep edilir.
 3. Emniyet Teşkilatı Mensubu olmayanlar için;  güncel haliyle, (vukuatlı, detaylı olacak şekilde) Adli Sicil Kaydı, Yerleşim belgesi, T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, iki(2) adet vesikalık resim,  gerekli işlemler yapılmak üzere talep edilir.
 4. Fahri ve Onursal üye adayı, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından o yıl için belirlenmiş üyeliğe giriş katılım payı ile aylık üye aidatını, yıllık defaten olacak şekilde EMŞAV resmi banka hesabına veya Makbuz karşılığı EMŞAV’a nakden yatırır. Yatırmış olduğuna dair banka dekontu veya makbuz müracaat evraklarına eklenir. Üyeliği kabul edilmeyen müracaatçının ödemiş olduğu üyeliğe giriş katılım payı ile yıllık olarak ödemiş olduğu aidat bedeli, talep etmesi halinde onbeş (15) gün içerisinde banka havalesi ile üye adayının kendi hesabına iade edilir.
 5. Yönetim Kurulunca, istenilen belgeleri eksik olan Fahri ve Onursal üye adaylarının işlemleri, eksik belgeleri tamamlanıncaya kadar yürütülmez. Üye adayı, kabul edilebilir mücbir sebep dışında, eksik belgeleri en geç bir (1) ay içerisinde teslim etmez ise Yönetim Kurulu Başkanlığı üye adayını, üyelik müracaatından sarfınazar etmiş sayabilir. 
 6. Üyelik için müracaat edenlerin üyelikleri kabul edilinceye kadar, EMŞAV’ın hiçbir hakkından faydalanamaz. Müracaatçı aday üyelik ismi ve ayrıcalıklarını kullanamaz.

Madde 5. 2 - Üyelik İşlemleri 

 1. EMŞAV Genel Merkezine doğrudan yapılan başvurularda; Müracaat Formu ve talep edilen belgelerin tamamlanması sonrasında, üyelik kabul işlemleri EMŞAV Yönetim Kurulunca en geç bir (1) ay içerisinde, karara bağlanır.
 2. EMŞAV Genel Merkezi haricinde EMŞAV Temsilciliklerine yapılan üyelik müracaatlarında; 
 1. EMŞAV Temsilciliklerince Üye Müracaat Formu doldurularak, EMŞAV Web Mail Programı üzerinden Genel Merkeze gönderilir. Bilahare müracaat dosyasının tamamı (müracaat formu, belge ve ıslak imzalı evrak) asılları posta veya kargo ile EMŞAV Genel Başkanlığına gönderilir. Bu adayların üyelik kabul işlemleri belgelerinin tam olması Genel Merkeze ulaşmasına müteakip EMŞAV Yönetim Kurulunca en geç bir (1) ay içerisinde, karara bağlanır.
 2. Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından üyeliğe kabul edilenler ile üyeliğe kabul edilmeyen üye adaylarına gerekli tebligat,  Emşav Genel Başkanlığınca yapılır.
 3. Üyelik Başvurusu sonucu verilen karar tebligatın nasıl yapılacağına dair karar ve talimat Yönetim Kurulu Başkanınca verilir.
 4. Tebligat müracaat edenin beyan ettiği adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi; müracaat edenin müracaatında bildirmiş olduğu, elektronik posta, sms vb. gibi elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Madde 5. 3 - Üyeliğe Kabul Edilme ve Üyeliğin Başlaması

Üye adayının üyeliğe kabul edilmesi kendisine yazılı veya elektronik ortamdan veya elektronik posta yolu ile tebliğ edilmesine müteakip hukuken ve fiilen başlar.

MADDE 6 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6. 1- Aşağıda yazılı hallerde üyelik sona erer.

 1. Üyenin Vefat etmesi,
 2. Üyenin yazılı talebiyle Üyelikten ayrılmak istemesi,
 3. Üyenin takip eden dönemde Üyelik aidatını ödememesi,
 4. EMŞAV’ın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışta bulunması,
 5. Üyenin; Taksirli Suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm giymesi,
 6. Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılması,

Halinde üyelik sona erer.

 

Madde 6. 2 - Üyelikten Ayrılanların, Tekrar Üyeliğe Kabulü

 1. Madde-6. 1 ikinci (2.) fıkrasına göre; üyelikten kendi isteği ile ayrılanların,  yazılı müracaatlarıyla yeniden üye olmak üzere başvurularında; üyeliğe tekrar kabul edilme veya edilmeme kararı Yönetim Kurulu Başkanlığına aittir.
 2. Yönetim Kurulu Başkanlığı tekrar üyeliği kabul etmesi durumunda; o yıla ait belirlemiş olan Üye Giriş Katılım payının, en az iki katından az olmamak üzere,  belirlenen,  giriş katkı payını ödemesi şartı aranır.
 3. Madde-6. 1 üçüncü (5.) fıkrasına göre üyelikleri sona erenlerin; Mahkeme kararı ile suçsuz oldukları tespit edilmesi durumunda,  mahkeme kararını EMŞAV’a ibraz etmeleri halinde üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile yeniden başlayabilir.

Madde 6. 3 - İtiraz

Yukarıda yazılı Madde-6. 1 Maddesinin (6.) altıncı fıkrasına göre Yönetim Kurulu ile üyelikleri sonlandırılanların üyelikten çıkarılması kararının kendilerine tebliğ edilmesine müteakip otuz (30) gün içerisinde bu karara itiraz edebilir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanlığınca durumu tekrar incelenir. Bu İnceleme sonucu müracaatının tekrar red edilmesi halinde verilen karar kati ve kesindir. Bu karar ilgiliye tebliğ edilir.

Madde 6. 4 - Üyeliği Sona Erenlerin Hakları

 1. Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlerin ödemiş oldukları üyeliğe giriş katılım payı ile üyelikleri boyunca ödemiş oldukları aidatlar/ödentiler veya kendi istekleri dâhilinde yapmış oldukları, ayni-nakdi her türlü bağış / bağışlar kendilerine geri ödenmez.
 2. EMŞAV tarafından vakıf üyelerine tanınan her türlü imkân, destek ve yardımlardan faydalanamazlar.
 3. Emşav tarafından verilen Vakıf Üye Kimlik Kartı var ise;  geri alınır.

MADDE 7 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. EMŞAV’ın tüm üyeleri; Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfını, her yerde, her zaman en iyi şekilde temsil etmekle mesuldür.
 2. Hiçbir üye; EMŞAV adını ve Temsiliyetini,  kendisi veya üçüncü kişiler ya da özel kurum kuruluşlar adına,  menfaat ve çıkarları için kullanamaz, kullandırmaz. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanlığı gerekli işlemlerini yapar. Gerekli hallerde suç duyurusunda bulunur.
 3. EMŞAV Fahri ve Onursal Üyeleri; üyeliğe kabullerinde sadece bir kez ödenen üyeliğe giriş katılım payı ile aylık üye aidatlarını yıllık peşin olarak EMŞAV’ın resmi banka hesabına yatırılır. Banka hesabına yatırılamaması halinde makbuz karşılığı EMŞAV’a nakden ödenir.
 4. Fahri ve Onursal üye;  EMŞAV’ a karşı yükümlü olduğu yıllık üye aidatını ödememesi halinde kendisine ödeme yapması için tebligat yapılarak otuz (30) süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin hakkında Yönetim Kurulu gerektiğinde üyelikten çıkarılma işlemlerini yapar.

 

MADDE 8 – ÜYELERİN HAKLARI- VAKIF HİZMETLERİNDEN ve İMKANLARINDAN YARARLANMA

Madde 8. 1 - Bu Yönetmeliğin 4. 1 Maddesinin, Emniyet Teşkilatı Mensupları ve birinci derece yakınları başlıklı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Şehitlerimizin birinci derece yakınları ile Vazife Malulü Gazilerimiz ve birinci derece yakınları Tabii üyeler;

 

 1. EMŞAV üyeliğe giriş katılım payı ile üye aidatı ödenti bedeli, Yönetim Kurulunun belirleyeceği sembolik bir bedel olarak alınır. Gerekirse bu bedel EMŞAV İktisadi İşletmeleri kapsamında, üye adına ödenir.
 2. Bu sembolik belirlenen ödemelerin ne şekilde uygulanacağı yapılacağına dair işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür.  
 3. EMŞAV tarafından düzenlenecek olan her türlü sosyal içerikli aktivitelerden ücretsiz olarak faydalanır.
 4. Talep etmeleri halinde; kendilerine yasal statülerinin de yazılı olduğu EMŞAV’a ait,  Vakıf Tanıtma Kimlik Kartı düzenlenir.
 5. Her türlü hukuki yardım imkânları sağlanır.
 6. Acil durum veya Mücbir sebeplerden dolayı zor durumda kalan bu statüye tabi Üyelerimize Vakıf İmkânları dâhilinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ayni-nakdi yardım yapılır.
 7. EMŞAV’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan faydalanır.

 

Madde 8. 2 – Şehit Ailesi ve Gazi olmayan Emniyet Teşkilatı Mensupları ve birinci derece yakınları;

 1. EMŞAV üyeliğe giriş katılım payı ile üye aidatı ödenti bedeli;  Yönetim Kurulunun belirleyeceği sembolik bir bedel olarak alınır.
 2. Bu sembolik olarak belirlenen ödemelerin ne şekilde uygulanacağı ve yapılacağına dair işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür
 3. Talep etmeleri halinde; kendilerine yasal statülerinin de yazılı olduğu EMŞAV’a ait,  Vakıf Tanıtma Kimlik Kartı düzenlenir.
 4. Her türlü hukuki yardım imkânları sağlanır.
 5. EMŞAV’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan faydalanır.

 

Madde- 8. 3. Emniyet Teşkilatı Mensubu olmayan Fahri ve Onursal üyeler;

 1. Talep etmeleri halinde;  kendilerine EMŞAV’a ait  (B tipi)   Vakıf Üyesi Tanıtma Kartı düzenlenir. Bu kartların geçerlilik süresi bir (1) yıldan fazla olamaz. Bu kart üyeliği devam ettiği sürece her yıl yenilenir. Vakıf Üyesi Tanıtma Kartı basım ücretinin üyeden talep edilmesi durumu, Yönetim Kurulu Başkanlığının kararına bağlıdır.
 2. EMŞAV’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan indirimli olarak faydalanır.
 3. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen her türlü iktisadi veya idari çalışmalarda veya projelerde yer alabilir. Bu gibi projelerin veya çalışmaların nasıl ve ne şekilde olacağı ve diğer hususlar Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir.
 4. Üstün gayret ve katkı ile maddi veya manevi yardımda bulunan, Vakfımıza destek olan her bir Onursal üyeye tanınan haklar ve imkânlar farkındalık gösterebilir. Bu farkındalık,  EMŞAV’a yapılan katkı ve destekle orantılı bir şekilde Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından gözetilerek karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELİĞE GİRİŞ KATILIM PAYI - ÜYE AİDATLARI / ÖDENTİLER

 

MADDE 9- ÜYELİĞE GİRİŞ KATILIM PAYI

EMŞAV’a ilk defa üye olan Fahri ve Onursal üyelerden ilk girişlerinde katılım payı bir kez alınır. O yıla ait alınılacak katılım payı bedeli Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir ve EMŞAV resmi web sitesinde ilan olunur.

MADDE 10 - ÜYE AİDATLARI

 1. Şehitlerimizin birinci derece yakınları ile Vazife Malulü Gazilerimiz ve birinci derece yakınlarından, Emniyet Teşkilatı Mensupları (emekli - çalışan) ve birinci derece yakınlarından üyeliğe giriş katılım payı alınmaz. Tabii üyelerin üye aidatı Yönetim Kurulu Başkanlığının kararı ile EMŞAV İktisadi İşletmelerince karşılanır.
 2. Fahri ve Onursal üyelerden aylık üye aidatları defaten ve nakden yıllık olarak alınır. Aylık üye aidat bedeli Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir. O yıla ait alınılacak üye aidat bedeli EMŞAV resmi web sitesinde ilan olunur.
 3. EMŞAV’a üstün gayret ile başarılı çalışmalar gösteren, destek olan üyenin ekonomik zorluk yaşaması durumunda bu hususu yazılı olarak bildirmesi şartıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığı bu talebi değerlendirerek, uygun görmesi halinde aidat ödemesini öteleyebilir, erteleyebilir. Bu erteleme/ öteleme altı (6) aydan fazla olamaz.

 

MADDE 12 – ARŞİV OLUŞTURULMASI

EMŞAV Genel Başkanlığı tarafından her bir üye için dosya oluşturulur, bu dosyalar usulüne uygun arşivlenir.        

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

 

MADDE 13 – ÜYE BİLGİLERİNİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ

EMŞAV kayıtlarında ve arşivinde bulunan tüm üye bilgileri (Yasaların yazılı olarak emrettiği hal ve durumlar haricinde) hiçbir kurum, kuruluş ya da üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. 

ALTICI BÖLÜM

YÜRÜRLÜLÜK

 

MADDE 14- YÜRÜRLÜLÜK

Bu Yönetmelik Hükümleri Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı ile yürürlüğe girer. EMŞAV resmi web sitesinde yayımlanır.

MADDE 14- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce EMŞAV tarafından yapılmış olan üye ve üyelik iş ve işlemlerine dair tüm düzenleyici tüm işlemler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.